გაკოტრების საქმის წარმოება გერმანიაში

26.04.2024

“ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის” გუნდის დახმარებით ერთ-ერთმა ქართულმა კომპანიამ შეძლოკუთვნილი თანხა მეიღო გერმანიაში მიმდინარე გაკოტრების პროცესის დასრულების შედეგად. 

2017 წელს ქართულ სასამართლოში წარდგენილ იქნა ქართული კომპანიის სარჩელი, რომლისმიზანსაც გერმანელი მოპასუხისაგან ზიანის ანაზღაურება წარმოადგენდა. 

პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ სარჩელის დაკმაყოფილებისა და გერმანიაში ქართულიგადაწყვეტილების ცნობისა და აღსრულების შემდეგ მოპასუხის მიმართ გერმანიაშიგაკოტრების საქმის წარმოება დაიწყო.  

თითქმის ხუთწლიანი გაკოტრების პროცესი დასრულდა კრედიტორებს შორის თანხის განაწილებით, რის შემდეგაც ქართულმა კომპანიამ ნაწილობრივ დაიკმაყოფილა თავისი მოთხოვნა. 

ქართველი და გერმანელი იურისტების ერთობლივი მუშაობის ეს მნიშვნელოვანი შედეგიპრეცედენტული მნიშვნელობისასა ორივე მართლწესრიგისათვის. 

“ჯეი ენდ თი ქონსალთინგი” მომავალშიც გააგრძელებს სხვადასხვა იურისდიქციაში თავისიკლიენტების ინტერესების დაცვას.