დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები და სასამართლო წარმოება

ჩვენი გუნდი გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას მოლაპარაკებებში, დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ საშუალებებსა და სასამართლოში. მოლაპარაკებებთან ერთად მომსახურება მოიცავს დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის მექანიზმებს -უპირატესად მედიაციას და არბიტრაჟს, თუმცა უპრობლემოდ დაგეხმარებით ნებისმიერი სხვა ფორმატის (მაგალითად Dispute Boards) არსებობისას, რაც თანამედროვე მსოფლიოში გავრცელებულია.  ცხადია, მაინც რჩება ისეთი სცენარის განვითარების შესაძლებლობა, როცა სასამართლოს გარდა გამოსავალი არ ჩანს. შეგიძლიათ ამ შემთხვევაშიც ჩვენი კომპანიის იმედი გქონდეთ. მომსახურებას გთავაზობთ ჩვენთვის ტრადიციულად ხუთ ენაზე: ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად და თურქულად. 

Due Diligence

კომპანია “ჯეი ენდ თი” ქონსალთინგის გუნდი გთავაზობთ სამართლებრივი შესაბამისობის, Due Diligence და კრიზისების მენეჯმენტის სერვისს,  რაც გულისხმობს ჩვენი კლიენტების, არსებული ან სამომავლო ბიზნეს პარტნიორების, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების შესაბამისობის კვლევას ეროვნულ და საერთაშორისო  მოთხოვნებთან მიმართებით. ასევე, ბიზნესის პრობლემების მოგვარებას და კრიზისული მდგომარეობის მართვას  იურისტების ჩართულობით. მომსახურებას გთავაზობთ ჩვენთვის ტრადიციულად ხუთ ენაზე: ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად და თურქულად. 

კორპორაციები და ინვესტიციები

კომპანია “ჯეი ენდ თი” ქონსალთინგის გუნდი გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას კორპორაციებსა და ინვესტიციებთან მიმართებით, კერძოდ, საბანკო, სადაზღვევო, საინვესტიციო, ფასიანი ქაღალდებისა და საკორპოაციო სამართალში.   მომსახურება მოიცავს ზეპირი და წერილობითი კონსულტაციის გაწევას, დადგენილ სამართლებრივ რეგულირებასთან დაკავშირებულ რეკომენდაციებს, მონაწილეობას წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადებას და სარეგისტრაციოდ წარდგენას.  ასევე, სამართლებრივი პროცესების მართვას და კლიენტის ინტერესების დაცვას სხვადასხვა სამთავრობო,  კერძო თუ თვითრეგულირებად ორგანოებში. მომსახურებას გთავაზობთ ჩვენთვის ტრადიციულად ხუთ ენაზე: ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად და თურქულად. 

ტელეკომუნიკაცია და ენერგეტიკა

კომპანია “ჯეი ენდ თი” ქონსალთინგის გუნდი გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას ტელეკომუნიკაციისა და ენერგეტიკის სფეროში.  რაც გულისხმობს სამართლებრივ მხარდაჭერას მარეგულირებელ სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობაში, სპეციფიკური ხელშეკრულებების მომზადებას, ასევე, ჩართულობას საქმიანობისათვის სავალდებულო ლიცენზიის თუ ნებართვის აღებასთან დაკავშირებულ ყველა პროცედურაში და სხვა. მომსახურებას გთავაზობთ ჩვენთვის ტრადიციულად ხუთ ენაზე: ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად და თურქულად.