კომპანია “ჯეი ენდ თი” ქონსალთინგის გუნდი გთავაზობთ სამართლებრივი შესაბამისობის, Due Diligence და კრიზისების მენეჯმენტის სერვისს,  რაც გულისხმობს ჩვენი კლიენტების, არსებული ან სამომავლო ბიზნეს პარტნიორების, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების შესაბამისობის კვლევას ეროვნულ და საერთაშორისო  მოთხოვნებთან მიმართებით. ასევე, ბიზნესის პრობლემების მოგვარებას და კრიზისული მდგომარეობის მართვას  იურისტების ჩართულობით.

მომსახურებას გთავაზობთ ჩვენთვის ტრადიციულად ხუთ ენაზე: ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად და თურქულად. 

Compliance

კომპანია "ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის" სამართლებრივი შესაბამისობის სერვისი გულისხმობს ჩვენი კლიენტების არსებული ან სამომავლო ბიზნეს პარტნიორების, როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების შესაბამისობის კვლევას საკანონმდებლო მოთხოვნებთან მიმართებაში. სამართლებრივი შესაბამისობის კვლევა მოიცავს ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილ ყველა მნიშვნელოვან სამართლებრივ სფეროს, მათ შორის: შრომის კანონმდებლობა, სამოქალაქო კანონმდებლობა, კონკურენციის კანონმდებლობა, საგადასახადო კანონმდებლობა, ინტელექტუალური საკუთრება, საავტორო უფლებები, შიდა კორპორაციული სტრუქტურა და შიდა იურიდიული დოკუმენტები, კომპანიის ხელშეკრულებათა გადახედვა და შეფასება და სხვა. სერვისი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რათა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მენეჯერს ხელი მიუწვდებოდეს მაქსიმალურად ზუსტ, მნიშვნელოვან და ხარისხიან ინფორმაციაზე და მიიღოს რაც შეიძლება ინფორმირებული გადაწყვეტილება. სერვისი ხელს უწყობს გადაწყვეტილების მიმღები პირისათვის ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდებას, დადებითი და უარყოფითი მხარეების ანალიზს, სარგებლისა და რისკების შეფასებას. კომპანიამ მსგავსი ტიპის სერვისი განავითარა არასამეწარმეო სექტორისთვის, რაც გულისხმობს დონორის მიერ გაცემული გრანტების ხარჯვის სამართლებრივ შეფასებას, გრანტის მიმღები ორგანიზაციის სრულყოფილ იურიდულ ანალიზს, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს დონორის მიერ გაცემული სახსრების მართვა მხარეთა შორის შეთანხმებული მიზნების შესაბამისად.

კრიზისების მენეჯმენტი

ზოგჯერ თქვენს ბიზნესში არსებული მდგომარეობა განსხვავებული იურიდიული პროცედურების კომპლექსურ და კომბინირებულ გამოყენებას ითხოვს. ასეთი საჭიროება განსაკუთრებით მაშინ წარმოიშობა, როდესაც კომპანია თუ კომპანიათა ჯგუფი სხვადასხვა ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორების გამო შექმნილ პრობლემებს დამოუკიდებლად ვეღარ უმკლავდება. ბიზნესის პრობლემების მოგვარება იურისტების ჩარევის გარეშე,  სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღებით სჯობს, თუმცა ეს ყოველთვის ვერ ხერხდება და ზოგჯერ დაგვიანებულიც კია. ამიტომ შესაბამისი იურიდიული პროცედურების გამოყენება კრიზისული მდგომარეობის მართვისას ჩვენი მომსახურების სტრატეგიული სეგმენტია. შეიძლება გამოვყოთ კრიზისების მართვის რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული ფორმა, რაც მომსახურებაზე უკეთესი წარმოდგენის შექმნაში დაგეხმარებათ. ა) პრობლემური აქტივების მართვა - ხშირად საქონლის ან მომსახურების გაყიდვაზე ორიენტირებული კომპანია ან კომპანიათა ჯგუფი ვერ ახერხებს გაყიდული აქტივის ექვივალენტური ანაზღაურების დროულად მიღებას, რაც ადრე თუ გვიან კომპანიის ნორმალური ფუნქციონირების შეფერხებას იწვევს. ასეთ დროს კომპანიის მთელი რესურსები ძირითადი საქმიანობის ნაცვლად დავალიანების ე.წ. ‘’ამოღებას” ხმარდება ხოლმე, რასაც სასურველი შედეგი მაინც არ მოაქვს. აღწერილი ან მისი მსგავსი პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით ჩვენ სიტუაციას კომპლექსურად ვაფასებთ. ვითვალისწინებთ პრობლემური აქტივების ღირებულებას, არსებული მოთხოვნების დოკუმენტურ დასაბუთებასთან და  ხანდაზმულობასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და მხოლოდ ამის შემდეგ განვსაზღვრავთ აქტივების მართვის სტრატეგიას. დროისა და ხარჯების ეკონომიის მიზნით აქტიურად ვიყენებთ დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ საშუალებებს: მოლაპარაკებებს, მედიაციასა და არბიტრაჟს. საბოლოო ჯამში კლიენტი იღებს ფორმულას, რომელიც მუშაობას აგრძელებს ჩვენ შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობების დასრულების შემდეგაც, რაც მომავალი პრობლემების პრევენციის საუკეთესო მექანიზმია.ჩვენმა სტრატეგიამ არაერთი გამოცდა გაიარა კომერციული ბანკებისა და სატელეკომუნიკაციო კომპანიების პრობლემური აქტივების მართვისას და  თავისი სიცოცხლისუნარიანობა დაამტკიცა. ასე რომ შეგვიძლია წარმატებული თანამშრომლობა კიდევ ერთხელ ვცადოთ. ბ) გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება - როცა კომპანიას უჭირს სხვების წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, არც ასეთი კომპანიის ფლობა/კონტროლი და არც მისი კრედიტორობა სახარბიელო პერსპექტივა არ არის, თუმცა ეს მაინც არ ნიშნავს დასასრულს. გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების ინიცირებით თქვენი კომპანია შეძლებს ვალდებულებების მისაღებ და კანონზომიერ რეჟიმში შესრულებას.თუ თქვენ კრედიტორი ხართ, ჩვენ დაგეხმარებით, რომ გადახდისუუნარობის რთული და კომპლექსური პროცედურის მსვლელობისას თქვენი ინტერესები მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული.თუ თქვენ მოვალე ხართ, ჩვენ დაგეხმარებით კომპანიის გადარჩენაში ან მის გაკოტრებასა და ლიკვიდაციაში - თქვენი სურვილის შესაბამისად. დაბოლოს, კრიზისების მენეჯმენტი და მისი სტრატეგია ინდივიდუალური და კომპლექსურია და მხოლოდ დასახელებული პროცედურებით არ შემოიფრაგლება. საჭიროების შემთხვევაში ჩვენ უზრუნველვყოფთ თქვენს ბიზნესში არსებული კრიზისული სიტუაციების მენეჯმენტს ნებისმიერ სხვა ვითარებაშიც. 

Due Diligence

ჩვენი კომპანიის - "ჯეი ენდ თი ქონსალთინგის" იურისტთა გუნდი გთავაზობთ Due Diligence [სათანადო გულისხმიერების] სერვისს, რათა საქმიანობის დაწყებამდე ან საქმიანობის პროცესში გადაწყვეტილების მიღებამდე, მათ შორის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ტრანზაქციების განხორციელებამდე, შეძლოთ სრული სამართლებრივი სურათის დანახვა და გაანალიზება, რისკების და პერსპექტივების შეფასება, ხელი მიგიწვდებოდეთ მაქსიმალურად ზუსტ, მნიშვნელოვან და ხარისხიან ინფორმაციაზე და გადადგათ, რაც შეიძლება  წინდახედული ნაბიჯები და მიიღოთ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები. ჩვენ მომსახურების სპექტრი მოიცავს სამართლებრივ რჩევებს - სათანადო მომზადების, კვლევის და შედეგების ანალიზის საფუძველზე ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილ ისეთ მნიშვნელოვან სამართლებრივ სფეროებში, რომლებსაც განეკუთვნება: კონკურენციის სამართალი,  ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი,  საგადასახადო სამართალი, შრომის კანონმდებლობა, სახელშეკრულებო სამართალი, საავტორო უფლებები, საკორპორაციო სამართალი  და სხვა.