ჩვენი გუნდი გთავაზობთ იურიდიულ მომსახურებას მოლაპარაკებებში, დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ საშუალებებსა და სასამართლოში. მოლაპარაკებებთან ერთად მომსახურება მოიცავს დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის მექანიზმებს -უპირატესად მედიაციას და არბიტრაჟს, თუმცა უპრობლემოდ დაგეხმარებით ნებისმიერი სხვა ფორმატის (მაგალითად Dispute Boards) არსებობისას, რაც თანამედროვე მსოფლიოში გავრცელებულია.  ცხადია, მაინც რჩება ისეთი სცენარის განვითარების შესაძლებლობა, როცა სასამართლოს გარდა გამოსავალი არ ჩანს. შეგიძლიათ ამ შემთხვევაშიც ჩვენი კომპანიის იმედი გქონდეთ.

მომსახურებას გთავაზობთ ჩვენთვის ტრადიციულად ხუთ ენაზე: ქართულად, რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად და თურქულად. 

წარმომადგენლობა მედიაციაში

ᲛᲔᲓᲘᲐᲪᲘᲐ სასამართლოსა და არბიტრის ჩარევის გარეშე დავის მოგვარების ეფექტური საშუალებაა. ეს არის პროცესი, სადაც ნეიტრალური და კვალიფიციური მესამე პირი - მედიატორი ეხმარება მხარეებს შეთანხმებით გადაწყვიტონ სადავო საკითხები. იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც თქვენ ჩართული ხართ სასამართლო პროცესში, მედიაცია გთავაზობთ უდიდეს უპირატესობას. ის გაძლევთ სასამართლოსათვის გვერდის ავლით დავის მოგვარების შესაძლებლობას. მედიაცია * ითვალისწინებს ადამიანური ღირებულებების მნიშვნელობას; * საშუალებას აძლევს მხარეებს განსაზღვრონ შედეგი. იურიდიული ფირმა "ᲯᲔᲘ ᲔᲜᲓ ᲗᲘ" ᲥᲝᲜᲡᲐᲚᲗᲘᲜᲒᲘ გთავაზობთ წარმომადგენლობას ᲛᲔᲓᲘᲐᲪᲘᲐᲨᲘ ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. წარმომადგენლობა მოიცავს დავების ფართო სპექტრს, მათ შორის სამრეწველო, საბანკო, სამშენებლო, ენერგეტიკული, სადაზღვევო, საერთაშორისო ვაჭრობის და ინვესტიციების, ინტელექტუალური საკუთრების, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებსა და კომუნიკაციების სამართლის სფეროებში. ჩვენი იურისტები აქტიურად საუბრობენ, წერენ და აქვეყნებენ ნაშრომებს მედიაციის სამართლის  თითქმის ყველა თემაზე, მათი ავტორობით გამოცემულია რამოდენიმე წიგნი და  სტატია ამ დარგში. უშუალოდ მედიაციის ორგანიზებისა და მედიატორის მომსახურება შეგიძლიათ მიიღოთ "ი ბი ეი მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრისგან", (eba-mac.com)  რომელიც ჩვენი იურიდიული ფირმის შვილობილი კომპანიაა, დაფუძნდა 2018 წელს და გთავაზობთ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის (მათ შორის მედიაციის) სრულ სერვისს. ცენტრი ასევე გაძლევთ უნიკალურ შესაძლებლობას კომბინირებულად, ან დამოუკიდებლად გამოიყენოთ დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები.  

წარმომადგენლობა არბიტრაჟში

არბიტრაჟი არის პროცედურა, სადაც დავა მხარეთა შეთანხმებით გადაეცემა ერთ ან მეტ არბიტრს, რომელთაც გამოაქვთ სავალდებულო გადაწყვეტილება. არბიტრაჟის არჩევით მხარეები სასამართლოს ნაცვლად მიმართავენ დავის გადაწყვეტის კერძო პროცედურას. არბიტრაჟი იძლევა პროცესის კონტროლის საშუალებას, რაც ხანგრძლივი და ძვირადღირებული სასამართლო განხილვს დროს შეუძლებელია. არსებობს რამდენიმე მიზეზი, თუ რატომ უნდა მიმართოთ არბიტრაჟს: * კონფიდენციალურობა- პროცესი არ არის საჯარო, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ვერ გააცნობენ საზოგადოებას საარბიტრაჟო განხილვის შედეგებს. * მოქნილობა- არბიტრაჟი მხარეებს მოქნილობის მაღალ ხარისხს სთავაზობს. მხარეები თავად ადგენენ საპროცესო მოქმედებების გრაფიკს არბიტრთან შეთანხმებით. მხარეები თავად განსაზღვრავენ იმასაც, თუ საქმის რომელ ნაწილს სჭირდება საარბიტრაჟო განხილვა და მოსმენა არბიტრის მხრიდან და რომელი საკითხი შეიძლება გადაიჭრას ფორმალური პროცედურების გარეშე. როგორც წესი, მხარეების საპროცესო მოქმედებების დაგეგმვას საკუთარი ადვოკატის მეშვეობით ახორციელებენ. * არბიტრის არჩევა- სასამართლოსგან განსხვავებით, სადაც შეუძლებელია მოსამართლის არჩევა არბიტრაჟი გაძლევთ საშუალებას აირჩიოთ პროფესიონალი, რომელიც განიხილავს თქვენს დავას. * ხანგრძლივობა- არბიტრაჟი გაცილებით სწრაფია, ვიდრე სასამართლო, რადგან მხარეებს საშუალება აქვთ შეადგენონ საქმის განხილვის განრიგი.   * ხარჯები- არბიტრაჟი საშუალებას აძლევს მხარეებს აკონტროლონ მათი საპროცესო ხარჯები და მოითხოვონ არბიტრაჟის მიერ საქმის მხოლოდ კონკრეტული ნაწილის განხილვა. მხარეებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ საქმიდან გამოყონ ის დეტალები რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მოითხოვონ მასზე კონცენტრაცია, რითაც საგრძნობლად შეამცირებენ საპროცესო ხარჯებს. იურიდიული ფირმა „ჯეი ენდ თი ქონსალთინგი“ გთავაზობთ წარმომადგენლობას ადგილობრივ და საერთაშორისო არბიტრაჟში. ჩვენი წარმომადგენლობა მოიცავს დავების ფართო სპექტრს მათ შორის: სამრეწველო, საბანკო, სამშენებლო, ენერგეტიკულ, სადაზღვევო და გადაზღვევის, საერთაშორისო ფინანსების, საერთაშორისო ვაჭრობისა და ინვესტიციების, ინტელექტუალური საკუთრების, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებსა და კომუნიკაციებს, ტელეკომუნიკაციებს. ჩვენი იურისტები აქტიურად საუბრობენ, წერენ და აქვეყნებენ ნაშრომებს საერთაშორისო საარბიტრაჟო სამართლის  თითქმის ყველა თემაზე, ხშირად გამოდიან საერთაშორისო საარბიტრაჟო სამართალის კონფერენციებზე, მათი ავტორობით გამოცემულია რამოდენიმე წიგნი და  სტატია ამ დარგში. უშუალოდ საარბიტრაჟო განხილვის ორგანიზებისა და არბიტრის მომსახურება შეგიძლიათ მიიღოთ "ი ბი ეი მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრისგან", (eba-mac.com)  რომელიც ჩვენი იურიდიული ფირმის შვილობილი კომპანიაა, დაფუძნდა 2018 წელს და გთავაზობთ დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის (მათ შორის არბიტრაჟის) სრულ სერვისს. ცენტრი ასევე გაძლევთ უნიკალურ შესაძლებლობას კომბინირებულად, ან დამოუკიდებლად გამოიყენოთ დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები.

წარმომადგენლობა სასამართლოში

სასამართლო ბიზნესისთვის დამატებით ხარჯებთან, მოუქნელ და დროში გაწელილ პროცესთან ასოცირდება. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ის კანონიერი მოთხოვნის დაკმაყოფილების ან სხვისი უკანონო მოთხოვნისაგან თავდაცვის ერთადერთ გზად რჩება. სასამართლოში წარმომდაგენლობა ყველაზე “იურისტული” საქმიანობაა და ჩვენი კომპანია ამ შემთხვევაშიც მომსახურების სრულ სპექტრს გთავაზობთ. პოტენციური ან მიმდინარე სასამართლო დავის შეფასება - ზედმეტი ხარჯების თავიდან ასაცილებლად ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში ვაფასებთ თქვენი საქმის სამართლებრივ პერსპექტივებს. ასეთი შეფასება ძირითადად ანალოგიურ საქმეებზე ქართული და უცხოური სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს და საქმის გარემოებების ინდივიდუალურად განხილვას ემყარება. ამის შემდეგ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება, გჭირდებათ თუ არა სასამართლო პროცესი - თქვენი საქმეა. ჩვენი კომპანის ადვოკატები უზრუნველყოფენ თქვენი ინტერესების დაცვას საქართველოს ყველა ინსტანციის სასამართლოში და საკონსტიტუციო სასამართლოში (თუ საკონსტიტუციო სარჩელი კავშირშია ბიზნესთან და არ არ არის დაკავშირებული პოლიტიკური უფლებების განხორციელებასთან). მომსახურების ეს სეგმენტი ასევე მოიცავს სასამართლო გადაწყვეტილებების ანალიზსა და მათი გასაჩივრების პერსპექტივების შეფასებას.