ვიდეო გალერა

კონფერენცია თემაზე "კონკურენციის სამართალი - ახალი გამოწვევა საქართველოსთვის"

Recognition and enforcement of International Arbitral Awards in Georgia

რაში მდგომარეობს თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის უპირატესობა?

რა რისკები აქვს საარბიტრაჟო განხილვას?

რატომ არის არბიტრაჟი ბიზნეს დავების გადაწყვეტისათვის უფრო ეფექტური საშუალება?

საქართველოში არბიტრაჟის განვითარების სპეციფიკა

თბილისის საარბიტრაჟო ინსტიტუტის პრეზენტაცია